Avís legal i política de privacitat

Informació general de la seu electrònica o lloc web lapocavergonya.cat

lapocavergonya.cat (http://www.lapocavergonya.cat) és un domini de Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume. Mitjançant el domini lapocavergonya.cat, les empreses gestionen el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres persones que també accedeixin als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web lapocavergonya.cat.

Accés dels usuaris

L’accés i/o ús del portal de La Pocavergonya atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal lapocavergonya.cat sota criteris de bona fe.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l’usuari es registri, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal lapocavergonya.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume expliciten una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume s’oposen expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions del web en qualsevol format, sense la prèvia autorització expressa de Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

  • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a lapocavergonya.cat conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web lapocavergonya.cat.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume, sense el coneixement i l’autorització corresponent de les empreses.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de La Pocavergonya, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal lapocavergonya.cat, el seu tractament se sotmet a les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i s’incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a info@pcats-comunicacio.com

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web lapocavergonya.cat.

lapocavergonya.cat no utilitza cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de lapocavergonya.cat o per a mesures i dades d’audiències anònimes.

Responsabilitat en relació amb els continguts

Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume es reserven el dret de modificar els continguts de la web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.
Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume no es fan responsables de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal lapocavergonya.cat.
Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume no s’identifiquen necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Dret d’exclusió

Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume es reserven el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Generalitats

Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume perseguiran l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume no poden garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume podran modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.